Θεματολογία

IMG_0463Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναπτυξιακών έργων, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς (elearning 2.0) και, ειδικότερα, σε ζητήματα σχετικά με τους Ανοικτούς Ψηφιακούς Πόρους και τις Ανοικτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

 • Ανοικτή Εκπαίδευση και Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
 • Ανοικτά Αποθετήρια Ψηφιακού Υλικού
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι
 • Εργαλεία Ιστού 2.0 και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
 • Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0
 • Κοινωνική Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης
 • Μαθησιακά Αντικείμενα
 • Μαζικά Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
 • Προσεγγίσεις Σχεδιασμού στην Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Ψηφιακό Περιεχόμενο που δημιουργείται από εκπαιδευόμενους
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
 • Κινητή Μάθηση

Οι παραπάνω θεματικοί άξονες είναι ενδεικτικοί. Καινοτόμες προτάσεις εργασιών που δεν εντάσσονται αυστηρά σε αυτούς θα αξιολογηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η συνάφειά τους με το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου.