Θεματολογία

Θεματολογία

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναπτυξιακών έργων, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου της Ηλεκτρονικής Μάθησης δεύτερης γενιάς (2.0) και, ειδικότερα, σε ζητήματα σχετικά με το Ανοιχτό Ψηφιακό Υλικό και τις Ανοιχτές Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά σε καινοτόμους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ανώτατη εκπαίδευση και σε οργανισμούς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

 • Ανοιχτή Εκπαίδευση και Ψηφιακό Υλικό
 • Ανοιχτό Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Μάθηση 2.0
 • Ανοιχτά Αποθετήρια Ψηφιακού Υλικού
 • Εργαλεία Ιστού 2.0 και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου
 • Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0
 • Κοινωνική Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης
 • Μαθησιακά Αντικείμενα
 • Μαζικά Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα
 • Μεθοδολογίες ένταξης στην εκπαιδευτική πρακτική
 • Προσεγγίσεις Σχεδιασμού στην Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0
 • Ψηφιακό Περιεχόμενο που δημιουργείται από εκπαιδευόμενους
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
 • Κινητή Μάθηση

Οι παραπάνω θεματικοί άξονες είναι ενδεικτικοί. Καινοτόμες προτάσεις εργασιών που δεν εντάσσονται αυστηρά σε αυτούς θα αξιολογηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η συνάφειά τους με το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου.