Πρόσκληση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους επιστήμονες και ερευνητές, από την Ελλάδα και την Ελληνική Διασπορά, να υποβάλουν εργασίες που αφορούν αποκλειστικά σε ερευνητικά αποτελέσματα, αναπτυξιακά έργα, μελέτες και εφαρμογές σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου.
Εργασίες που αφορούν σε διδακτικές προτάσεις και σενάρια δεν θα γίνονται δεκτές, καθώς εντάσσονται στο αντικείμενο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».

ergasies
Το Συνέδριο καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Χρόνος παρουσίασης 20 λεπτά.
Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση ερευνητικών σχεδιασμών που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέων προϊόντων και εφαρμογών ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Χρόνος παρουσίασης 15 λεπτά.
Συμπόσια (Workshops): Οι συνεδρίες Συμποσίου αφορούν σε ένα ειδικό θέμα που ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική κοινότητα της Ηλεκτρονικής Μάθησης, είναι καινοτόμο ή ευνοεί διαφορετικές προσεγγίσεις.

Για κάθε τύπο εργασίας, ο συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν για κρίση εκτεταμένη περίληψη μιας σελίδας (περίπου 350 λέξεις), σύμφωνα με το υπόδειγμα περιλήψεων του Συνεδρίου.


Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή εργασιών: 15 Φεβρουαρίου   25 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση αποδοχής: Ενημέρωση αποδοχής: 1 Μαρτίου 2016  10 Μαρτίου 2016

Εγγραφή συνέδρων: 1 Μαρτίου-26 Μαρτίου 2016

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 26-27 Μαρτίου 2016