Εισαγωγικό σημείωμα ΗΚΕΠ2.0

Επόμενο επόμενο


Σεπτέμβριος 2012

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 2 (ΗΚΕΠ2.0). Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιου Τζιμογιάννη και αποτελεί τον δεύτερο κύκλο αντίστοιχης δράσης της περασμένης ακαδημαϊκής χρονιάς.

Έχει ως στόχο

 • την παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής-ΤΠΕ στο Γυμνάσιο και στο Δημοτικό, αξιοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
 • τη δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η οποία θα συνδιαμορφώνει, θα μοιράζεται, θα σχεδιάζει και θα αξιολογεί εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές παρεμβάσεις, εκπαιδευτικά σενάρια, εμπειρίες και κάθε στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών.
 • τη διερεύνηση και μελέτη μιας διαφορετικής προσέγγισης ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία υιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, με στόχο την αυτο-επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πράξης.

Σκοπός της δράσης είναι η ομαδική εργασία η συλλογική σκέψη και η συνδημιουργία. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη φάση και να είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν, σε συστηματική βάση, χρόνο και προσπάθεια.

Το πρόγραμμα αυτό δεν χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα. Όλοι οι συμμετέχοντες (διδάσκοντες, ειδικοί επιστήμονες και εκπαιδευτικοί) θα εμπλακούν και θα διαθέσουν το χρόνο τους σε εθελοντική βάση.

Οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και θα συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα της Ηλεκτρονικής Κοινότητας, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής στην επιμορφωτική αυτή δράση από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα της ΗΚΕΠ2.0 θα λειτουργήσει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του 2012 με επέκταση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην Ηλεκτρονική Κοινότητα αναμένεται να γίνει, κυρίως, από τον Παναγιώτη Τσιωτάκη (ΠΕ19) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Τζιμογιάννη.

Οι θεματικές ενότητες της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της ΗΚΕΠ2.0 παραμένουν οι εξής:

 • Γενικές αρχές και φιλοσοφία του νέου Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ
 • Σύγχρονες Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το μάθημα της Πληροφορικής
 • Διδακτική της Πληροφορικής και Παιδαγωγική Γνώση του αντικειμένου
 • Ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και οργάνωσης διδασκαλίας
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων μέσα από ομαδική εργασία
 • Σχέδια έρευνας (projects) με ΤΠΕ
 • Χρήση εργαλείων Web2.0 στο μάθημα της Πληροφορικής-ΤΠΕ.
 • Εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης για το αντικείμενο.

 

Η τεχνολογική πλατφόρμα

Η τεχνολογική υποδομή που θα υποστηρίξει τη λειτουργία της ΗΚΕΠ2.0 φιλοξενείται και συντηρείται αποκλειστικά από την Ομάδα Συντονισμού στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης της κοινότητας αποτελείται από λογισμικά ανοικτού κώδικα τελευταίας γενιάς και συγκεκριμένα

 • πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης: Moodle
 • πλατφόρμα συνεργασίας και eportfolio: Mahara
 • πλατφόρμα wiki: Mediawiki
 • σύστημα βιντεοδιάσκεψης: BigBlueButton.

Η πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους συστήματα γίνεται με ενιαίο τρόπο και με τη χρήση ενός λογαριασμού χρήστη (single sign-on).

 

Λίγα λόγια για τις Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η μελέτη Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης αποτελεί διεθνώς ένα ανοικτό ερευνητικό ζήτημα. Μια Κοινότητα Μάθησης υιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, όπου οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εμπλακούν σε συνεργατικές διαδικασίες υλοποίησης, εξάσκησης και, τελικά, μάθησης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η γνώση γύρω από ένα κοινό αντικείμενο αναπτύσσεται μέσω της προσωπικής ενασχόλησης κάθε συμμετέχοντα, της συνεργασίας, της διαμοίρασης και διάχυσης στην Κοινότητα.

Μια Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης λειτουργεί σε ένα πλαίσιο, όπου η αλληλεπίδραση, η διαμοίραση ιδεών και υλικού, ο σχολιασμός και η βελτίωση της δουλειάς των άλλων αποτελούν κοινή πρακτική. Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι ισχυροί παράγοντες σύνδεσης και υποστήριξης μεταξύ των μελών της κοινότητας. Οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο διαλόγου και αλληλεπίδρασης, υποστήριξης, συνδημιουργίας και διαμοίρασης υλικού, με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών που συγκροτούνται και τροποποιούνται δυναμικά.

Η επιτυχία μιας ΗΚΜ βασίζεται στους εξής παράγοντες:

 • ανάπτυξη κινήτρου και υιοθέτηση του κοινού στόχου
 • συστηματική συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια
 • ευέλικτες δραστηριότητες μάθησης
 • υψηλά επίπεδα διαλόγου, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
 • δημιουργία και διαμοίραση νέας γνώσης
 • αυτονομία και ανεξαρτησία των μελών.

 

 

Χρονοδιάγραμμα – συμμετοχή

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει χρονικά το τρέχον σχολικό έτος 2012-13, μέσα από την ενεργοποίηση, τη συστηματική συμμετοχή και την υλοποίηση ενεργειών από τους συμμετέχοντες.

Το πλάνο δράσης προβλέπει:

 • Φάση γνωριμίας και εξοικείωσης των μελών της κοινότητας.
 • Κριτική μελέτη, ανάλυση και εξειδίκευση του νέου Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ.
 • Ανάπτυξη συζητήσεων (forum) για το Π.Σ. και τη στοχοθεσία του.
 • Ανάλυση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων από το Π.Σ. και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού. Εφαρμογή των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων στη διδακτική πράξη (ως έχουν ή με προσαρμογές), αναστοχασμός, κριτική αξιολόγηση, προτάσεις για αλλαγές, βελτιώσεις, επεκτάσεις κ.λπ. (forum).
 • Αποτίμηση της λειτουργίας της Κοινότητας και της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η Κοινότητα θα ξεκινήσει άμεσα και θα λειτουργήσει για ένα διάστημα 3-4 μηνών τουλάχιστον (ελπίζουμε το ενδιαφέρον και η διάθεση των συναδέλφων να συμβάλλουν στη συνέχιση της λειτουργίας της)
 • Θα οργανωθεί σε χρονοθυρίδες (short courses) διάρκειας τουλάχιστο 2 εβδομάδων
 • Κάθε χρονοθυρίδα, θα καταπιάνεται με συγκεκριμένη ενότητα, όπως: προγραμματισμός, εργαλεία Ιστού 2.0, ιστοεξερευνήσεις, projects, ρομποτική κ.α. (το πλάνο είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης)
 • Η 1η εβδομάδα κάθε χρονοθυρίδας σχεδιάζεται να γίνει παρουσίαση κάθε ενότητας (triggering event), παράθεση υλικού, μελέτη, brainstorming, διάλογος και συζήτηση. Οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας μπορεί να αναλάβει το συντονισμό κάποιας ενότητας.
 • Τη 2η εβδομάδα κάθε χρονοθυρίδας αναμένουμε να γίνει ουσιαστική αλληλεπίδραση και συνεργασία των εκπαιδευτικών. Θα συγκροτούνται υποομάδες με πρωτοβουλία των μελών της κοινότητας με στόχο τη συνδημιουργία ενός μικρού παραδοτέου π.χ. εκπαιδευτικού σεναρίου ή δραστηριότητας που να μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη.
  Φυσικά, το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί πέραν της εβδομάδας με αναστοχασμό και συζήτηση πάνω σε ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή στην τάξη (δυνατά και αδύνατα σημεία), προτάσεις βελτίωσης, εναλλακτικές προσεγγίσεις κ.λπ.

 

Η Ομάδα Συντονισμού δεσμεύεται ότι το υλικό, που θα δημιουργηθεί και θα διατηρείται στις τεχνολογικές πλατφόρμες της Κοινότητας, θα είναι διαθέσιμο σε όλους και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Διαβεβαιώνουμε επίσης όλους τους συναδέλφους ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια δεοντολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας.

Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη και επιθυμητή, τόσο για τη διαμόρφωση των υπό μελέτη αντικειμένων όσο και για την επέκταση της δράσης. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή επικοινωνία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Παναγιώτη Τσιωτάκη (email: ptsiotakis@yahoo.gr).

 

Καλή επιτυχία στην κοινή μας προσπάθεια


Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Σεπτέμβριος 2012


Επόμενο επόμενο

© 2010-2013 Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης