Διαχείριση φαρμάκων

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Διαδικασία

 

 

Διάρκεια ενότητας:  3 διδακτικές ώρες

Α΄ Ενότητα 

Ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα, 

10 λεπτά εισαγωγή

20 λεπτά  δημιουργία ομάδων, ιστοεξερεύνηση σε κοινές πηγές (βίντεο) και άρθρο "διαχείριση φαρμάκων" (βλέπε πηγές-μέσα)

15 λεπτά   συζήτηση  στην ολομέλεια

 

Διάρκεια 45 λεπτά

 

Β΄ Ενότητα 

Σύνδεση με την προηγούμενη ώρα:                                                                           διάρκεια 5 λεπτά

Εργασία σε  ομάδες  με ερεθίσματα - πηγές ανά ομάδα. Ιστοεξερεύνηση, κατά ομάδες, ενός αριθμού πηγών από αυτές που αναφέρονται στην επόμενη φάση. 

Εντοπισμός υλικού: κείμενα-φωτογραφίες για την δημιουργία πόστερ                       διάρκεια 20 λεπτά

Συζήτηση στην ολομέλεια :                                                                                           διάρκεια 20 λεπτά

Διάρκεια 45 λεπτά

 

Γ΄ Ενότητα

Σύνθεση - δημιουργία πόστερ                                                                                           διάρκεια 30 λεπτά

Αξιολόγηση                                                                                                                       διάρκεια 10 λεπτά

Αναστοχασμός                                                                                                                        διάρκεια 5 λεπτά