Οι ανάγκες, τα οικονομικά αγαθά και η αγορά.

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Διαδικασία

Διαδικασία

Σύντομη περιγραφή

Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε  τρεις διδακτικές ώρες, μία ώρα στην τάξη και δύο ώρες στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας προτείνεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συνεργασθούν και μέσω στοχευμένων εργασιών οδηγούνται στην ανακάλυψη και την εμπέδωση της γνώσης. Κατά την προετοιμασία και ενημέρωση της τάξης την 1η διδακτική ώρα θα εφαρμοστεί μεικτό μοντέλο διδασκαλίας, παραδοσιακή-δασκαλοκεντρική και συμμετοχή των μαθητών όπου απαιτείται κατά την παρουσίαση του θέματος,  και  ομαδοσυνεργατική για την αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο(2η ώρα) και  για την κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη (3η ώρα).

 

1η διδακτική ώρα

 

Ο εκπαιδευτικός  κάνει μια εισαγωγή στους μαθητές και τους κατευθύνει για το τι θα ακολουθήσει στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Συνεχίζει,  κάνοντας συζήτηση με τους μαθητές με τη μέθοδο των ερωτοαποκρίσεων. Ρωτάει τους μαθητές τί γνωρίζουν για τις ανάγκες, τα οικονομικά αγαθά και  για την αγορά. Έπειτα παρουσιάζει μέσω διαφανειών στο power point τους ορισμούς των παραπάνω εννοιών. Συζητά με τους μαθητές για τις ιδιότητες των αναγκών, για την διάκριση των αγαθών και για την έννοια της αγοράς.  Συγχρόνως τους προτρέπει να  πουν παραδείγματα σχετικά με τις παραπάνω έννοιες καθώς ξετυλίγεται η διαδικασία του μαθήματος.

Στο τέλος του μαθήματος, αφού έχει ολοκληρώσει,  μοιράζει στους μαθητές το φύλλο εφαρμογής  με μια άσκηση αντιστοίχησης. Οι μαθητές έχουν λίγα λεπτά να το κοιτάξουν και έπειτα συζητήσουν τις απαντήσεις  όλοι μαζί μέσα στη τάξη.

2η διδακτική ώρα

 

Το μάθημα μεταφέρεται στο εργαστήριο πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των δυο ατόμων. Προτείνει στους μαθητές  κάποιες ιστοσελίδες στις οποίες θα περιηγηθούν, μόνοι τους τώρα πια, έτσι ώστε να βρουν στοιχεία και παραδείγματα για τις έννοιες που διδάχτηκαν κατά την  1η διδακτική ώρα. Ενδεικτικά οι ιστοσελίδες που προτείνονται είναι οι εξής:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C117/130/944,3456/

http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html

http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html

http://users.otenet.gr/~tennia/erwths_apant_1ou_kef_oik_theorias.htm

http://www.euretirio.com/2010/06/agora.html

Εκτός από τις παραπάνω ιστοσελίδες, οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες και από οπουδήποτε αλλού στο διαδίκτυο που πιστεύουν ότι θα τους φανεί χρήσιμο.

3η διδακτική ώρα

 

Το μάθημα συνεχίζεται στο εργαστήριο. Τα δεδομένα που συνέλλεξαν οι μαθητές στο προηγούμενο μάθημα για τις έννοιες “ανάγκες, οικονομικά αγαθά και αγορά”, καλούνται τώρα να τα αναπαραστήσουν κατασκευάζοντας ένα εννοιολογικό χάρτη σαν αυτόν που δείχνει η παραπάνω εικόνα.

Τέλος, για περεταίρω κατανόηση και  αφομοίωση της νέας γνώσης  θα μοιραστεί στους μαθητές το φύλλο αξιολόγησης. Στο στάδιο αυτό θα δώσουμε την δυνατότητα στους μαθητές να εμπεδώσουν τις έννοιες που διδάχθηκαν. Επιπλέον είναι μια ακόμη ευκαιρία σε περίπτωση που υπάρχουν "σκοτεινά" σημεία που οι μαθητές κατάλαβαν λάθος ή δεν έχουν κατανοήσει πλήρως να εξηγηθούν ξανά και να λυθούν τυχόν παρανοήσεις. Για τη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης οι μαθητές μπορούν και πάλι να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο.