Διαχείριση φαρμάκων

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Εισαγωγή

Η χορήγηση των φαρμάκων είναι μία από τις βασικότερες, υπεύθυνες και πολύπλοκες νοσηλευτικές δραστηριότητες. Ο βοηθός νοσηλευτή ως μελλοντικός επαγγελματίας υγείας είναι δυνατό να χορηγεί φάρμακα υπό την επίβλεψη και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές και γιατρούς.

Παράλληλα θα μπορούσε, υιοθετώντας τις κατάλληλες προσωπικές στάσεις, να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ενημερώνοντας ασθενείς και συναδέλφους για την ορθολογική διαχείριση φαρμάκων. Η γνώση, από την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού, της ορθής χορήγησης και διαχείρισης του φαρμάκου, καθώς επίσης η ασφαλής και αποτελεσματική απόρριψη και ανακύκλωση αποτελούν νευραλγικής σημασίας άξονες και ευθύνη για τους επαγγελματίες υγείας. Υπό αυτή την έννοια προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή, το περιβάλλον και την κοινωνία ευρύτερα.

H «τρομακτική αλήθεια» για τις ετήσιες ποσότητες ληγμένων και αχρησιμοποίητων φαρμάκων και η επίδραση τους στο τρίγωνο: περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία κάνουν ολοένα και πιο επίκαιρο το ζήτημα της ορθής χρήσης και διαχείρισης φαρμάκων. Εξάλλου η αλληλεπίδραση της υγείας με την αειφόρο ανάπτυξη φαίνεται μέσα από ένα οικολογικό μοντέλο υγείας που  προτείνει τον αρμονικό συνδυασμό περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινοτικών στοιχείων και έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση και τη μεγιστοποίηση της υγείας σε επίπεδο ατομικό και κοινωνικό.

Περιγραφή ενότητας - Σκοπός: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Νοσηλευτική Ι για τις ειδικότητες βοηθών νοσηλευτών. Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και ορθούς τρόπους διαχείρισης φαρμάκων, καθώς επίσης να αναπτύξουν προβληματισμούς, ανησυχίες και κατάλληλες δεξιότητες αναφορικά με τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτά στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γνώσεις φαρμακοδυναμικής και φαρμακοκινητικής από το γνωστικό πεδίο της Φαρμακολογίας και χορήγηση φαρμάκων κατά οδό από το γνωστικό πεδίο της Νοσηλευτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα – Στόχοι ενότητας: Περιγράφουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες βάσει του επιπέδου 5 EQF (Eυρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων), στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης, που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας και αφορούν:

Σε επίπεδο γνώσεων

• Να αναφέρουν τρόπους  χρήσης των υπολειπόμενων ποσοτήτων φαρμάκων και τρόπους διευκόλυνσης της προοπτικής της ανακύκλωσης υπό κατάλληλες συνθήκες.

• Να περιγράφουν τους καλούς τρόπους διαχείρισης φαρμάκων (χρήση, χορήγηση, αποθήκευση, απελευθέρωση).

• Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον λόγω κακής χορήγησης φαρμάκων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

• Να εφαρμόζουν σωστά τους διάφορους τρόπους χορήγησης φαρμάκων.

• Να ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τους ασθενείς να λαμβάνουν τα φάρμακα με τον κατάλληλο τρόπο.

• Να υποστηρίζουν την θέση σχετικά με την ανάγκη ανακύκλωσης φαρμάκων και βιώσιμης χρήσης αυτών, στο χώρο εργασίας.

• Να ενημερώνουν τους ασθενείς για την ορθολογική χρήση και τη χορήγηση φαρμάκων.

• Να υιοθετούν και εφαρμόζουν την καλή χρήση, τη χορήγηση, την αποθήκευση και την απελευθέρωση των φαρμάκων.

Σε επίπεδο ικανοτήτων

• Να εργάζονται με υπευθυνότητα και με σεβασμό και συνείδηση ​​προς τους πόρους του φαρμάκου, τον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον.

 

Λέξεις κλειδιά : φάρμακα/ανακύκλωση/αειφορία/νοσηλευτική

 

Αν είσαι μεμονωμένος χρήστης

…που ενδιαφέρεσαι για το θέμα, μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την εφαρμογή ιστο-εξερεύνησης με την εξής σειρά :

 

  1. Επισκέψου τις ιστοσελίδες :

http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1500173335

https://www.youtube.com/watch?v=7HhSUrMoy-Y

http://www.flowmagazine.gr/anakuklosi_farmakon/

 

  1. Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο, από την ενότητα «Αξιολόγηση»