Διαχείριση φαρμάκων

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση:

Αφορά στην καταγραφή - ομαδοποίηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων, στη συμμετοχή των μελών των επιμέρους ομάδων, στα κρίσιμα σημεία και στην ετοιμότητα που απαιτούνται για το μαθησιακό προϊόν, στην ποιότητα του πόστερ που δημιουργήθηκε, στις δυσκολίες και ασάφειες που παρατηρήθηκαν, στην πληρότητα των πληροφοριών.

 

Σταυρόλεξο:

1.  Συνώνυμο της αναδιάθεσης ενός φαρμάκου στην ελληνική πραγματικότητα.

2.  Το τρίγωνο: κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία.

3.   Ενέργεια που συνδέεται με την απόρριψη ενός ληγμένου φαρμάκου σύμφωνα με την αειφόρο ανάπτυξη.

4. Επιστήμη στην οποία  στηρίζεται η  χορήγηση φαρμάκων.

5. Ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον η αλόγιστη χρήση αυτών των φαρμάκων.

Παίξε online εδώ

 Η λύση εδώ

Ερωτηματολόγιο – Ρουμπρίκα:

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι σε σχέση με:

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Ελάχιστα

Πληρότητα  & τεκμηρίωση περιεχομένου

 

 

 

 

 

Οργάνωση πληροφοριών σε υποενότητες

 

 

 

 

 

Καταλληλότητα περιεχομένου ως προς τους προσδοκώμενους στόχους

 

 

 

 

 

Συσχέτιση του περιεχομένου με προσωπικές εμπειρίες/στάσεις

 

 

 

 

 

Επάρκεια πηγών & πληροφοριών

 

 

 

 

 

Απλότητα, ακρίβεια και σαφήνεια διαδικτυακού υλικού

 

 

 

 

 

Ευκολία χρήσης της εφαρμογής συνολικά

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο επιτρέπει την κατανόηση του διδακτικού υλικού σε βάθος

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον

 

 

 

 

 

 Aποτελέσματα από την εφαρμογή του σε ΙΕΚ