You are here: Home » Σχολείο 21ου αιώνα » Εκπαιδευτικό Ιστολόγιο (Blog): «Έξω από τα τείχη»!

Εκπαιδευτικό Ιστολόγιο (Blog): «Έξω από τα τείχη»!

«Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα»  Οδυσσέας Ελύτης

Περίληψη

Έντονο είναι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες 2ης γενιάς του Παγκόσμιου Ιστού και ειδικά για τα ιστολόγια (Weblogs ή blogs), ως εργαλεία συνεργατικής μάθησης και κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης. Το διαδίκτυο μπορεί να παραμείνει ένα απλό µέσω πληροφόρησης, χωρίς  ευρύτερη παιδαγωγική και μαθησιακή αξία, αν χρησιμοποιηθεί µε βάση τα παραδοσιακά μοντέλα για τη μάθηση (Jonassen, 2003). Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα υποστήριξαν την κατάργηση των χρονικών, των τοπικών και πολιτισμικών ορίων. Η φιλοσοφία του Web 2.0 στηρίζεται στη συνεργασία των χρηστών και είναι κοινός τόπος, ότι οι συνεργατικές προσεγγίσεις παραμένουν το κλειδί για την επιτυχία της διαδικτυακής εκπαίδευσης (Kojiri, .2002, Kotas, 2002). Τα ιστολόγια, τα web blogs, επαναδιατυπώνουν τον τρόπο αντίληψης της γνώσης, της διδασκαλίας, της εκπαιδευτικής πρακτικής και διαδικασίας. Τα ιστολόγια επανασυστήνουν το διαδίκτυο στους εκπαιδευόμενους, δημιουργώντας δυναμικές συνθήκες ανάρτησης κειμένων και επικοινωνίας, μεταβάλλοντας τους από απλούς αναγνώστες σε δυναμικούς συγγραφείς και κριτικούς σχολιαστές. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αναδείξει τη σπουδαιότητα των ιστολογίων στη διδακτική παιδαγωγική πρακτική για τη στοχευμένη συνεργατική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα από τα αποτελέσματα διεθνών ερευνητικών εργασιών.

Εισαγωγή

Τα ιστολόγια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ως εργαλείο διδασκαλίας ειδικά στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αν και η χρήση τους δεν είναι ακόμη καλά καθορισμένη στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία (Brooks, Nichol, & Priebe, 2004). Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά περιβάλλοντα ανάρτησης περιεχομένου (ηλεκτρονικά περιοδικά) που ενημερώνονται από τον διαχειριστή και τους συμμετέχοντες και η δημιουργία τους είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις (Τζιμογιάννης, Α. & Αγγελάκα)[1]. Περιγράφονται ως ιστοσελίδες που περιέχουν σύντομες δημοσιεύσεις που αναφέρονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά και προσφέρουν στους αναγνώστες τη δυνατότητα σχολιασμού (Farmer, Yue, & Brooks, 2008). Είναι λιγότερο τυπικά από τις εκθέσεις, τα έγγραφα ή τις αναφορές (Farmer, 2006), περιλαμβάνουν εικόνες, συνδέσμους και ενσωματωμένα πολυμέσα και σε σύγκριση με τα συμβατικά μέσα, όπως το «Moodle» και το «Blackboard», οι μαθητές τα βρίσκουν περισσότερο άμεσα (Kim, 2008, Tekinarslan, 2008). Παράλληλα αποτελούν αντικείμενο µελέτης και έρευνας, ως εργαλείο μάθησης µέσα από διαδικασίες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, ανάλυσης και εφαρµογής της υπάρχουσας γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και διαμοιρασμού.

Η σύνδεση του Ιστολογίου με την εκπαιδευτική πράξη

Στη δεκαετία του 1920-1930 ο Vygotsky τόνισε τη σημασία των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων για την ανάπτυξη της ατομικής νόησης. Σύμφωνα με τον κοινωνικό εποικοδομητισμό, η γνώση δομείται, όταν τα άτομα εμπλέκονται κοινωνικά σε συνομιλίες και δραστηριότητες ή εργασίες. Άτομα με περισσότερες δεξιότητες, γνώσεις και πείρα, εισάγουν σταδιακά τα λιγότερο έμπειρα άτομα στα πολιτιστικά αγαθά και τις αξίες που έχουν δημιουργήσει συνεργατικά και έχουν κοινό νόημα γι’ αυτούς. Μια βασική έννοια του κοινωνικού εποικοδομητισμού είναι αυτή της εγκαθιδρυμένης μάθησης, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες αυθεντικές, ενταγμένες σε συνθήκες παρόμοιες με το περιβάλλον, όπου η μάθηση βρίσκει εφαρμογή (Brown & et.al., 1989). Η Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky (1978), το σύνολο των γνωστικών δεξιοτήτων που βρίσκονται στη διαδικασία ωρίμανσης και μπορούν να ολοκληρωθούν με την υποστήριξη άλλων ατόμων με περισσότερες δεξιότητες και ικανότητες, από την κοινωνικο-γνωστική άποψη της μάθησης, επιβεβαιώνει την αξία της χρήσης συζητήσεων σε διαδικτυακά περιβάλλοντα.

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ιστολογίων βασίζονται στα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους καθώς είναι ανοικτά αλληλεπιδραστικά και εύκολα στη χρήση τους (Τζιμογιάννης &.Αγγέλαινα). Παρέχουν τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μέσω των σχολίων ή των κειμένων εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. Το αποθηκευμένο κείμενο των διαδικτυακών συνομιλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό αξιολογικό μέσο για την πρόοδο της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας, αλλά και ως ένα εργαλείο ανατροφοδότησης για τους μαθητές και για τον εκπαιδευτικό. Τα κείμενα που αναρτώνται επιτρέπουν στους μαθητές να είναι διαρκώς παρόντες μέσω της δικής τους παραγωγής λόγου, αλλά και να αναπτύσσουν διαδικασία κατανόησης των κειμένων των συμμαθητών τους (Rubens et al, 2005).Το ιστολόγιο ως ψηφιακό εργαλείο προετοιμάζει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης, όπου η γνώση οικοδομείται συλλογικά και διαμοιράζεται (Mejias, 2006).

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η οικοδόμηση της γνώσης συντελείται πιο αποτελεσματικά δεδομένου ότι οι μαθητές ενεργοποιούνται και παράγουν έργο μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με άλλους (Kafai, 2006), ενώ ταυτόχρονα οι πληροφορίες παράγονται και εμπεδώνονται συλλογικά, επιτυγχάνοντας τη συνεργατική μάθηση (Nurmela & Suominen, 2008). Με το ιστολόγιο η μάθηση αποκτά πολύπλευρο χαρακτήρα και μετασχηματίζεται από προσωπική σε κοινωνική δραστηριότητα (Leslie & Murphy, 2008), μειώνονται τα αισθήματα απομόνωσης δεδομένου ότι υποστηρίζεται καλύτερα ο διάλογος με τη μορφή ελεύθερου σχολιασμού, αφού δεν περιορίζει τον αναγνώστη στο μοντέλο ερώτηση-απάντηση (Ferdig & Trammell, 2004), ενώ ενισχύεται η κοινωνικοποίηση, η αλληλεπίδραση η κοινωνική και διαδικτυακή παρουσία διευκολύνοντας την έκθεση στην ομάδα (Leslie & Murphy, 2008).

Συμπεράσματα ερευνών που δημοσιεύθηκαν από το 2010 έως το 2014 στο περιοδικό «Australasian Journal of Educational Technology».

Σε ερεύνα των Miriam Sullivan και Nancy Longnecker του Πανεπιστημίου Western της Αυστραλία, που δημοσιεύθηκε το 2014 φαίνεται, ότι οι μαθητές ανταποκρίνονται θετικά στη συμμετοχή τους σε ιστολόγια, ενώ βελτιώθηκαν οι δεξιότητες τους στη ανάγνωση και τη γραφή, συγχρόνως ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να είναι άρτια προετοιμασμένος, ενώ το πιο αποτελεσματικό μοντέλο για το μίνιμουμ της συμμετοχής των μαθητών είναι μια φορά την εβδομάδα.

Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται η έρευνα του Wen-Chun Chen ερευνητή του Πανεπιστημίου, της Ταϊβάν. Για 2 εξάμηνα 34 φοιτητές, 2 καθηγητές και 2 βοηθοί συμμετείχαν σε «τηλε – συνεργασία» μέσω blog με στόχο τη διερεύνηση της ανατροφοδότησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη συνεχώς αυξανόμενη ανατροφοδότηση, μία στοχαστικού τύπου ανάδραση και τη συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των σχολίων.

Το ίδιο περιοδικό δημοσίευσε την έρευνα με τίτλο «Μαθαίνοντας έξω από τα τείχη της τάξης: η εμπλοκή των ψηφιακών ιθαγενών (digital natives)», των Andrea K. Veira, της Coreen J. Leacock και του S. Joel Warrican, που μελέτησαν την ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση της διδασκαλίας και της μάθησης εκτός της σχολικής αίθουσας και το τακτικό σχολικό ωράριο. Η έρευνα έγινε σε σχολείο της Καραϊβικής μέσω Facebook, Google και συνοδευτικού blog, με παρότρυνση της ανάπτυξης της μάθησης μέσα από διαδικτυακές ομάδες συζήτησης. Σύμφωνα με την έρευνα, η αρχική απροθυμία ξεπεράστηκε με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των μαθητών να υποστηρίζει ένθερμα τις ομαδικές συζητήσεις και τη χρήση του blog .

Στην έρευνα των Chi-Cheng Chang, Chaoyun Liang, Kuo-Hung Tseng, Ju-Shih Tseng και του To-Yu Chen, σε 43 σπουδαστές Πανεπιστημίων με στόχο τη μελέτη της επίδρασης των Blogs στη δημιουργία e- portfolio των σπουδαστών, ως μέσο διαχείρισης της γνώσης και των δεξιοτήτων τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Τα χαρτοφυλάκια που είχαν υποστηριχθεί με τη δημιουργία και τη χρήση του Blog ήταν σημαντικά ανώτερα σε σχέση με τα χαρτοφυλάκια που είχαν υποστηριχθεί με συμβατικά μέσα.

Έρευνα των Tríona Hourigan και Liam Murray σε σχολείο της Ιρλανδίας με στόχο τη διερεύνηση των στρατηγικών για τη διαμόρφωση του παιδαγωγικού πλαισίου στη χρήση των blogs καταλήγει στη διαπίστωση, ότι περιοριστικός παράγοντας στη χρήση των ιστοσελίδων είναι η αύξηση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια η εφαρμογή μιας τέτοιου είδους εργασίας επιβάλει ένα καλά δομημένο χρονοδιάγραμμα και στρατηγικές διαχείρισης του φόρτου. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρέχει ιδανικά, μια δομημένη και αξιόπιστη καθοδήγηση στους μαθητές. Η ίδια έρευνα καταλήγει με την καταγραφή της μεγάλης αναγνώρισης εκ μέρους των μαθητών της σπουδαιότητας των αποτελεσμάτων από τη χρήση του blog.

Συμπέρασμα

Το ιστολόγιο μπορεί να αποτελέσει μια ιδανική βάση για τη διδασκαλία καθώς είναι ένα μέσο δυναμικής δημοσίευσης κειμένων, εικόνων και ήχων και συγχρόνως χώρος έκφρασης, σκέψεων, απόψεων και αναλύσεων (Lamshed, Berry & Armrstrong, 2002). Το περιεχόμενο του ιστολογίου συνδέεται με αυτό του μαθήματος στην τάξη και παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης,  ενώ ενθαρρύνεται η παραγωγή συνθετικών εργασιών. Η καταγραφή σχολίων ενισχύει την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση και υποστηρίζεται ο διάλογος με ένα παγκόσμιο ακροατήριο (Koutsogiannis & Mitsikopoulou 2004).

Νέο Ερευνητικό Ερώτημα

Το ερευνητικό ερώτημα το οποίο θέτουμε σχετίζεται με τη διερεύνηση του υποστηρικτικού ρόλου του ιστολογίου στη θεραπεία των γλωσσικών «αδυναμιών» των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι ενώ δεν υστερούν σε ψηφιακές δεξιότητες, παρουσιάζουν μεγάλη «αδυναμία» στα γλωσσικά μαθήματα και ιδιαιτέρως στην παραγωγή γραπτού κειμένου, η οποία τους ανατίθεται όπως ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα εντός του σχολικού ωραρίου. Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων ενώ κατακτούν υψηλή βαθμολογία στα τεχνικά μαθήματα, παρουσιάζουν πολύ χαμηλή βαθμολογία στα γλωσσικά μαθήματα και εξ αιτίας της γλωσσικής «αδυναμίας» συχνά οδηγούνται στην εγκατάλειψη του σχολείου.

Η έρευνα στοχεύει στη μέτρηση των αποτελεσμάτων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, που θα αφορούσαν τη συμμετοχή στην παραγωγή γραπτού πολυτροπικού κειμένου, σχολίων και ανάπτυξης διαλόγου με την υποστήριξη ιστολογίου, το οποίο δεν θα περιόριζε τη δραστηριότητα εντός του σχολικού ωραρίου.

Βιβλιογραφία

Brooks, K., Nichol, C. J., & Priebe, S. (2004), Remediation, genre, and motivation: Key concepts for teaching with Weblogs. Retrieved from http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/remediation_genre.html

Brown, J.S., Collins, A. & Duguid P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. Educational Researcher, 18 (1), 32-41.

Farmer, B., Yue, A., & Brooks, C. (2008). Using blogging for higher order learning in large cohort university teaching: A case study. Australasian Journal of Educational Technology, 24(2), 123-136. Retrieved from http://www.ascilite.org.au/conferences/singapore07/procs/farmer.pdf.

Ferdig, R. E. & Trammell, K. D. (2004). Content delivery in the ‘Blogosphere’. Technological Horizons in Education Journal, 31, 7. Retrieved on 10/10/13 at: http://www.thejournal.com/articles/16626

Jonassen, D.H., (1996). Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking. Columbus, OH: Merrill/Prentice-Hall.

Kafai, Y. (2006). Constructionism. In Sawyer, K. (Ed.) The Cambridge Handbook of The Learning Sciences. New York: Cambridge University Press

Kojiri, T, Yasuki, I, Watanabe, T. (2002), User-oriented Interface for Collaborative Learning Environment, Proceedings of the International Conference on Computers in Education.

Leslie, P. & Murphy, E. (2008). Post-Secondary Students’ Purposes for Blogging. International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(3), 1-17.

Mejias, U. (2006). Teaching Social Software with Social Software. Innovate- Journal of online education. 2/5. Retrieved on 10/09/13 at: http://innovateonline.info/index.php?view=article&id=260&action=artiCle EN-US’>Building. Retrieved on 10/10/13 from: http://www.eric.ed.gov

Nurmela, S. & Suominen, R. (2008). Become an eTeacher in a week. Center for extension studies – University of Turku: Turku.

Rubens, W., Emans, B, Leimonen T., Gomez, A. S., Simons R, J. (2005). Design of web- based collaborative learning environments. Translating the pedagogical learning principles to human computer interface. ITCOLE project. ITCOLE stands for Innovative Technologies for Collaborative Learning and Knowledge Building. Retrieved on 10/10/13 from: http://www.eric.ed.gov

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Οι έρευνες δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Australasian Journal of Educational Technology ως εξής:

 • Andrea K. Veira & Coreen J. Leacock & S. Joel Warrican, (2014), Learning outside the walls of the classroom: Engaging the digital natives, St. Vincent Girls’ High School, St. Vincent and the Grenadines, The University of the West Indies, Cave Hill Campus, Barbados, The University of the West Indies Open Campus, Barbados, Australasian Journal of Educational Technology, 2014, 30(2).
 • Wen-Chun Chen, Actual and preferred teacher feedback on student blog writing, National Chung-Cheng University, Taiwan
 • Miriam Sullivan, Nancy Longnecker, (2014), Class blogs as a teaching tool to promote writing and student interaction, Australasian Journal of Educational Technology, 30(4).
 • Chi-Cheng Chang, Chaoyun Liang, Kuo-Hung Tseng, Ju-Shih Tseng & To-Yu Chen, (2013), Were knowledge management abilities of university students enhanced after creating personal blog-based portfolios, National Taiwan Normal University, Taiwan, National Taiwan University, Taiwan, Meiho University, Taiwan, National Taiwan Normal University, Taiwan, Australasian Journal of Educational Technology, 29(6).
 • Tríona Hourigan and Liam Murray, (2010), Using blogs to help language students to develop reflective learning strategies: Towards a pedagogical framework, University of Limerick Australasian Journal of Educational Technology 2010, 26(2), 209-225

Australasian Journal of Educational Technology: http://ascilite.org.au/ajet/submission/index.php/AJET/index


[1] Έργο “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη” Τελικός δικαιούχος: ΙΤΥΕ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια- Φιλόλογος - Διευθύντρια του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αγίων Αναργύρων

6 Comments

 1. Ντόρα, πολύ ωραίο άρθρο! Μπράβο! Το ενδιαφέρον σημείο στο άρθρο δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα των ερευνών που αποδεικνύουν την σημασία των τεχνολογικών μέσω για την σύγχρονη μάθηση αλλά και η ομάδα στην οποία εστιάζεις κι αφορά μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων. Το νέο ερευνητικό πρόβλημα που θέτεις πρέπει να μελετηθεί καθώς όσον αφορά την συγκεκριμένη ομάδα παρατηρούνται ερευνητικά κενά. Φαντάζομαι οτι η εμπερία που έχεις απο τη διδιασκαλία σου σε Επαγγελματικά Λύκεια σε ενέπνευσε για την δήλσωη αυτού του ερευνητικού προβλήματος.

  • Ναι Δημήτρη, πραγματικά υπάρχει μεγάλο κενό. Στο Επαγγελματικό Λύκειο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διδασκαλία της γλώσσας γιατί είναι ένα ιδιαιτέρως πολυπολιτισμικό περιβάλλον και με μαθητές με σοβαρές γνωστικές αδυναμίες, αλλά και πολλά μαθησιακά προβλήματα. Πολλοί από τους μαθητές μου είναι εργαζόμενοι, είναι αδύνατον γι αυτούς εντός του σχολικού ωραρίου να μπορέσουν να παράγουν γραπτό κείμενο με την παραδοσιακή μορφή.Είναι απαραίτητη η διερεύνηση της κατάστασης και η εγκαθίδρυση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, όχι μόνο για την κατάκτηση της γλώσσας αλλά για να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο διδασκαλίας και φυσικά σε ένα άλλο μοντέλο κοινωνίας όπου θα υπερέχει η συνεργασία και η ομαδική προσπάθεια.

 2. Ντόρα,
  σκεφτόμουν ότι η γραφή θα ήταν πιο εύκολη, αβίαστη και φυσική, αν για τους μαθητές των επαγγελματικών Λυκείων το blog της τάξης/του τμήματος, κλπ. τους έδινε την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις και προβληματισμό πάνω σε θεματικές ενότητες αποκλειστικά της επιλογής τους, με κύριο ζητούμενο την αξιοποίηση των προσωπικών τους βιωμάτων και όχι, σε πρώτη φάση, για θέματα σχετικά με τα μαθήματά τους.
  Ενδεχομένως, ένα κλειστό wiki,στο οποίο θα είχαν πρόσβαση μόνον όσοι έχουν κωδικό, να αποτελούσε και αυτό ένα ‘δημόσιο βήμα’, ώστε να επιμελούνται το λόγο που εκφέρουν, αλλά συγχρόνως και κάτι οικείο, ελεγχόμενο, όχι ανοιχτό σε όλους, ώστε να αισθάνονται λιγότερο την πίεση της έκθεσης στη δημόσια κριτική. Επίσης, η δυνατότητα του wiki για συνδιαμόρφωση του περιεχομένου από τους χρήστες, να το καθιστά πιο πρόσφορο μέσο –σαν πρώτο βήμα – για το σκοπό που έθεσες.

 3. Κατερίνα
  Συμφωνώ σε πρώτη φάση με τη σκέψη σου με ενδιαφέρουν όμως 2 πράγματα: να ξεφύγουν από το σχολικό ωράριο, να μπορούν να συμμετέχουν με τους δικούς τους ρυθμούς και με ενδιαφέρει να «ξεφύγουν», από τη απομόνωση τους. Ήδη το περιβάλλον του Επαγγελματικού Λυκείου τους απομονώνει. Θέλω να τους ανατροφοδοτεί η δημόσια κριτική και να αποτελεί για τους μαθητές κίνητρο.

 4. Πράγματι η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη περιβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων τωνχρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης. Ο λόγος που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (δημοσιεύσεις /postsκαι σχόλια/comments) συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον ένα δυναμικό πυρήνα οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων, μια διαδικασία δηλαδή που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων.

 5. Πολύ καλά αναλύονται στο άρθρο σου Ντόρα τα παιδαγωγικά οφέλη από τη χρήση των blogs (επικοινωνία & κατασκευή γνώσης πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας, συνεργασία, ομαδικότητα, κοινός στόχος για εργασίες που γράφονται από κοινού, υπευθυνότητα για το τελικό αποτέλεσμα οι μαθητές δεν είναι μόνο παραλήπτες της γνώσης αλλά μεταφέρουν και τις δικές τους γνώσεις και απόψεις, ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους). Όντως σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μπορούν τα blogs, wiki & moodle να συνεισφέρουν στην γλωσσική ανάπτυξη μέσα από την ενεργητική και συνεργατική μάθηση που προωθούν. Μάλιστα υπάρχουν διάφορα blogs για να ενισχύσουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών όπως το παρακάτω: http://mathainogermanika.blogspot.gr/. Φυσικά όλα τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για υποστήριξη της σχολικής γνώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διερεύνηση του υποστηρικτικού ρόλου του ιστολογίου στη θεραπεία των γλωσσικών «αδυναμιών» των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου που προτείνεις είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και τα αποτελέσματά της διερεύνησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Το μόνο που θα με απασχολούσε γενικά στη χρήση των blogs αλλά και wiki & moodle είναι πόσο εύκολο είναι να γίνεται η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των απόψεων που διατυπώνονται, ειδικά όταν αυτές είναι διαφορετικές.

Γράψτε απάντηση