You are here: Home » Χωρίς κατηγορία » Η συμβολή των e-portfolio στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Η συμβολή των e-portfolio στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Η πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία της διδασκαλίας και της μάθησης δε συμβαδίζει με τις παραδοσιακές πρακτικές περί επαγγελματικής ανάπτυξης που φαίνεται να χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, μια τυπική παρατήρηση του εκπαιδευτικού μπορεί να παρουσιάζει περιορισμούς και ίσως να μην είναι ένας τρόπος για να αξιολογήσει κανείς πλήρως την παιδαγωγική ικανότητα ενός εκπαιδευτικού, την ανάπτυξη που μπορεί να σημειώνει, τη στάση, τις διαπροσωπικές δεξιότητές του, το πώς σχεδιάζει μαθήματα ή άλλες πρακτικές καλής διδασκαλίας.
Μέχρι πρόσφατα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είχε ποτέ καθορίσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα επιτεύγματα που απαιτούνται για μια άριστη μορφή διδασκαλίας. Ωστόσο, γιατροί, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες εργάζονται κάτω από σαφή και αντικειμενικά πρότυπα και πρέπει να επιδείξουν τα επιτεύγματά τους έπειτα από δύσκολες και σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης.
Εδώ και αρκετά χρόνια το ενδιαφέρον φαίνεται να έχει στραφεί και σε μια διαφορετική μορφή αξιολόγησης των μαθητών αλλά και αυτοαξιολόγησης των ίδιων των εκπαιδευτικών. Αναφερόμαστε στη χρήση των portfolio, προσωπικών χαρτοφυλακίων, ατομικών φακέλων δεξιοτήτων. Portfolio μπορούν να δημιουργήσουν τόσο οι μαθητές, κυρίως για τη συγκέντρωση του παραχθέντος υλικού από μέρους τους και για την αξιολόγηση αυτού, όσο και οι εκπαιδευτικοί για την αξιολόγηση του έργου τους. (Zeichner & Wray, 2000) Εμείς θα εστιάσουμε στα διδακτικά portfolio και συγκεκριμένα μια νέα μορφή αυτών, τα ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά χαρτοφυλάκια (e-portfolios/web-based portfolios) που είναι τα portfolio που παράγονται, διαχειρίζονται και προβάλλονται μέσω του Διαδικτύου. (Chou, 2012) Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για το E-learning (Eifel) (2009) ορίζει το ePortfolio ως «μια προσωπική ψηφιακή συλλογή των πληροφοριών που περιγράφουν και αποτυπώνουν τη μάθηση, την καριέρα, την εμπειρία και τα επιτεύγματα ενός ατόμου». (Balabana, Mub & Divjak, 2013)
Καθώς η τεχνολογία των πληροφοριών έχει γίνει πιο σύνθετη, τα portfolio έχουν αρχίσει να αποκτούν νέα μορφή και να μεταφέρονται από το χαρτί στην οθόνη του υπολογιστή. Το Διαδίκτυο και η εμφάνιση των Web 2.0 τεχνολογιών έχουν διευκολύνει περαιτέρω την ευκολία με την οποία οι πληροφορίες μπορούν να δημοσιεύονται και να προσεγγίζονται. Δεν αποτελεί έκπληξη, επομένως, το γεγονός ότι με την εμφάνιση αυτών των τεχνολογιών Web 2.0 άρχισαν να αναδύονται και τα πρώτα εργαλεία δημιουργίας e-portfolio, που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις όλο και πιο διαδραστικές τεχνολογίες Web 2.0 στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. (Coffey & Ashford-Rowe, 2014) Σύμφωνα με έρευνα των Coffey & Ashford-Rowe (2014), φαίνεται να χρησιμοποιούνται κυρίως για προβολή προσωπικών επιτευγμάτων, για καταγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και για αναστοχασμό πάνω στο έργο τους.
Η χρήση των e-portfolio είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια αποτελεί αντικείμενο μεγάλης ερευνητικής δραστηριότητας. Οι Kabilana & Khanb (2012) σε μελέτη τους προσπάθησαν να προσδιορίσουν τα οφέλη και τις προκλήσεις της χρήσης ενός e-portfolio ως εργαλείο μάθησης και αυτο-αξιολόγησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι λειτουργούν ως εργαλεία ελέγχου και παρακολούθησης, τα οποία βοηθούν τους δασκάλους να αναγνωρίζουν τη δική τους μάθηση τους και να εντοπίζουν τα δυνατά τους σημεία και τις αδυναμίες τους. Εντοπίζονται, όμως, και ορισμένες προκλήσεις-δυσκολίες που προκύπτουν, όπως θέματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, διακοπή της σύνδεσης στο Internet, αρνητικές στάσεις των συμμετεχόντων, χρονικοί περιορισμοί, φόρτος εργασίας, καθώς και ηθικά ζητήματα. Όσον αφορά τα θετικά στοιχεία για την πλευρά των εκπαιδευτικών, αυτά φαίνεται να είναι τα εξής: (1)ανάπτυξη της κατανόησης του ρόλου του αποτελεσματικού δασκάλου, (2)ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων/δραστηριοτήτων, (3)βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων, (4)κατανόηση του περιεχομένου της γνώσης, (5)απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ και (6)συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή της νοοτροπίας.
Ένα portfolio, που προορίζεται κυρίως για χρήση από τον εκπαιδευτικό, είναι βασικά μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών που τεκμηριώνουν τα επιτεύγματα του δασκάλου που επετεύχθησαν κατά ένα χρονικό διάστημα, σε μια ποικιλία πλαισίων, και παρέχει αποδείξεις της αποτελεσματικότητάς του. Το περιεχόμενο συνδέει μεταξύ τους την προσωπική ιστορία και τις αξίες του δασκάλου, το διδακτικό περιβάλλον, τις δεξιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού, τις τεχνικές διαχείρισης της τάξης, τις δεξιότητες αξιολόγησης, τη δημιουργικότητα και το οργανωτικό ταλέντο. Δείγματα της διδασκαλίας στην τάξη μαζί με εξηγήσεις και αναστοχασμούς του εκπαιδευτικού παρέχουν μια αυθεντική και πολύπλευρη εικόνα της διδασκαλίας που πραγματοποιείται στην πράξη, καθώς και μια εις βάθος αντίληψη του σκεπτικού που υπάρχει πίσω από τη διδασκαλία αυτή. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τα portfolio σε μεγάλο βαθμό ως μια μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης ή ως μια στρατηγική για την ενίσχυση της αναστοχαστικής σκέψης. (Wade & Yarbrough, 1996)
Σε ένα portfolio συγκεντρώνονται οι μαθησιακές εμπειρίες και τονίζεται ο στοχαστικός προβληματισμός και η ανάλυση αυτών των εμπειριών. Δεν είναι απλά συσσώρευση κομματιών και προϊόντων ∙ είναι ένα ξεδίπλωμα των αντιλήψεων του εκπαιδευτικού σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και για την ανάπτυξη του ως επαγγελματία. (Darling, 2001)
Συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι η δημιουργία των portfolio ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να σκέφτονται πιο βαθιά σχετικά με τη διδασκαλία τους και για το περιεχόμενο του μαθήματός τους, να συμμετέχουν περισσότερο στην έρευνα και διερεύνηση της διδασκαλίας τους και να μπορούν να τεκμηριώνουν την αλλαγή και την ανάπτυξή τους σε αυτή με την πάροδο του χρόνου ∙ να επιλέγουν πιο συνειδητά τις θεωρίες και τις υποθέσεις που κατευθύνουν τις πρακτικές τους και να συμμετάσχουν με μεγαλύτερη επιθυμία σε συνεργατικούς διαλόγους σχετικά με τη διδασκαλία. (Zeichner & Wray, 2000) Σύμφωνα με έρευνα των Shroff, Trent & Ng (2013) σε φοιτητές, δυνάμει εκπαιδευτικούς, η ενσωμάτωση του e-portfolio στην εμπειρία τους τους βοήθησε να αναπτύξουν μια καλύτερη αίσθηση ελέγχου της δικής τους μάθησης. Με την παροχή αυτής της ευκαιρίας στους φοιτητές να σκεφθούν κριτικά πάνω στο έργο τους ως εκπαιδευτικοί, τα e-portfolio μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμη πηγή για την προώθηση της αποτελεσματικής ιδιοκτησία της μάθησης και συνειδητής επιλογής των όσων κάνουν και διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί.
Το portfolio έχει χαρακτηριστεί ως ένα εργαλείο για την προώθηση της αναστοχαστικής πρακτικής, ως ένας τρόπος για την έναρξη του διαλόγου σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και μια απόδειξη μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και ως όχημα για τη μάθηση και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η δημιουργία των portfolio είναι η πρόθεση να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός πέρα από τα επιτεύγματά του και αντ’ αυτού να αποκτήσει μια γνώση, μια αντίληψη της σκέψης του. Για να το κάνει αυτό κανείς καλά, πρέπει να είναι πρόθυμος να ακολουθήσει τους κανόνες της πρακτικής: σοβαρή συζήτηση για το τι είδους δάσκαλος να είναι, προσεκτική εξέταση της αποτυχίας, καθώς και της επιτυχίας, και μια συνεχής εξερεύνηση των δικών του κινήτρων και λόγων που τον οδηγούν σε συγκεκριμένες πράξεις. (Darling, 2001; (Klenowski, 2002)
Οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται και αξιολογούν τη δική τους ανάπτυξη
με την πάροδο του χρόνου, τα επιτεύγματα αλλά και τα κενά στη δική τους πορεία ανάπτυξης. Θέτουν νέους μαθησιακούς στόχους για το μέλλον. Αυτό είναι το στάδιο όπου η χρήση του portfolio μεταφράζεται σε επαγγελματική ανάπτυξη και στηρίζει τη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών. καθηγητές και οι μαθητές μοιράζονται τα χαρτοφυλάκιά τους με τους συμμαθητές τους. Αναστοχάζονται και καταγράφουν κατά πόσο πέτυχαν τους στόχους που είχαν θέσει εξαρχής και αναφέρουν ποια ήταν συγκεκριμένα τα παραδείγματα που ανταποκρίθηκαν πλήρως στους στόχους. (Barrett, 2000) Επιπλέον, θεωρούμε ότι μέσα από τις συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις στον τρόπο διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός σε κάποια στιγμή θα φτάσει να διαμορφώσει το δικό του προσωπικό διδακτικό στυλ, το οποίο συνειδητά θα έχει επιλέξει και θα υποστηρίζει.
Αυτό που θα προσθέταμε είναι ότι μέσα από τη δημιουργία των portfolio και τη συστηματική καταγραφή προβληματισμών και παρατηρήσεων για τη διδασκαλία και τη διαδικασία αυτή αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σιγά σιγά να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητά επιλογές όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών, να δημιουργούν παραγωγικά περιβάλλοντα μάθησης και να σχηματίσουν μέσα στο σχολείο όπου εργάζονται μια κουλτούρα διερεύνησης, αυτοελέγχου και αυτοαξιολόγησης.
Ένας καλός τρόπος αξιοποίησης των portfolio θα μπορούσε να είναι η χρήση τους και η συζήτηση επ’ αυτών σε συναντήσεις με τον μέντορα του εκπαιδευτικού ή ακόμα και με τους συναδέλφους του (peer mentoring). Θα μπορούσε να συζητούνται σε εβδομαδιαία βάση οι καταγραφές του εκπαιδευτικού και τα αποτελέσματα της δουλειάς του. (Wade & Yarbrough, 1996; Zeichner & Wray, 2000) Η συμμετοχή, επίσης, σε κοινότητες μάθησης θα αποτελούσε σημαντική βοήθεια κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του, καθώς μπορούν να ακούγονται και να μοιράζονται διάφορες σχετικές ανησυχίες, στρατηγικές και να διευκρινίζονται ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό. (Wray, 2007)
Στις ΗΠΑ έχει καταστεί δεδομένη η κατάρτιση και χρήση των portfolio που πλέον απαιτούνται και από τους φοιτητές, τους δυνάμει εκπαιδευτικούς, καθώς η πρακτική αυτή δίνει τη δυνατότητα όταν θα είναι πλέον εν ενεργεία εκπαιδευτικοί να προβληματίζονται, να αναλύουν και να αναστοχάζονται πάνω στο έργο τους. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αξιολογηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης στις ΗΠΑ με τη χρήση portfolio, φαίνεται να χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών τους και να διατηρούν λεπτομερή στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών έπειτα από τη διαδικασία της αξιολόγησης. (Zeichner & Wray, 2000)
Σε ορισμένες χώρες ένας άλλος σκοπός της δημιουργίας portfolio είναι για να αξιολογηθεί η ετοιμότητα των μελλοντικών εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν την αρχική άδεια διδασκαλίας. Σε αυτή την περίπτωση αξιολογείται το κατά πόσο οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί έχουν επιτύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας σε ένα σύνολο προτύπων διδασκαλίας που έχουν οριστεί σε κρατικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια μια άλλη χρήση που υφίστανται τα portfolio είναι για επαγγελματικούς σκοπούς, δηλαδή για να μπορέσουν οι απόφοιτοι εκπαιδευτικοί να βρουν μια θέση εργασίας. (Zeichner & Wray, 2000; Zeichner & Wray, 2000)
Η βιβλιογραφία καταγράφει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα από τη δημιουργία και χρήση των e-portfolio για την πολύπλευρη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Άμεσος αποδέκτης φυσικά οποιασδήποτε καλής πρακτικής είναι στο τέλος οι μαθητές οι οποίοι είναι αυτοί που θα δρουν και θα μαθαίνουν σε παραγωγικά περιβάλλοντα μάθησης τα οποία προέκυψαν έπειτα από βαθύ προβληματισμό, σκέψη και διερεύνηση.
Σε αρκετές χώρες και περιπτώσεις έχει φανεί πως η δημιουργία των e-portfolio και η έμφαση που δίνεται σε αυτά γίνεται και λόγους μάθησης, δηλαδή για τη γνώση που αποκομίζει κανείς από την εις βάθος επεξεργασία αυτών και τον προβληματισμό επ’ αυτών, αλλά και για λόγους επαγγελματικούς, δηλαδή για να θεωρηθεί ένα επιπλέον εφόδιο στα χέρια του εκπαιδευτικού σε μια μελλοντική συνέντευξη για την αναζήτηση εργασίας. (Wade & Yarbrough, 1996) Ο προβληματισμός που εκφράζουμε στο σημείο αυτό είναι κατά πόσο τα portfolio είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικής και ουσιώδους εσωτερικής διεργασίας και επεξεργασίας των όσων οι εκπαιδευτικοί κάνουν στην πράξη κι όχι μια φαινομενική καταγραφή καλών πρακτικών που στόχο έχουν να εντυπωσιάσουν ίσως με μια σειρά καλών πρακτικών για να καταλάβουν μια θέση εργασίας. Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η εισαγωγή στη χρήση του portfolio πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και καλό θα ήταν να υπάρχει και η απαραίτητη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επενδύσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε αυτή τη διαδικασία ενισχύοντας έτσι όχι μόνο τις ικανότητές τους να σκέφτονται κριτικά αλλά και τον ενθουσιασμό τους για τη δια βίου μάθηση.

Βιβλιογραφία

 • Chou, C. (2012). Influence of teachers’ perceived e-portfolio acceptance on teacher evaluation effectiveness in Taiwan. Australasian Journal of Educational Technology, 28(4), 719-739.
 • Shroff, R., & Trent, J., & Ng, E. (2013). Using e-portfolios in a field experience placement: Examining student-teachers’ attitudes towards learning in relationship to personal value, control and responsibility. Australasian Journal of Educational Technology, 29(2), 143-160.
 • Coffey, U., & Ashford-Rowe, K. (2014). The changing landscape of ePortfolios: A case study in one Australian university. Australasian Journal of Educational Technology, 30(3), 284-294.
 • Balabana, I., & Mub, E., & Divjak, B. (2013). Development of an electronic Portfolio system success model: An information systems approach. Computers & Education, 60 (1), 396–411.
 • Kabilan, M., & Khan, M. (2012). Assessing pre-service English language teachers’ learning using e-portfolios: Benefits, challenges and competencies gained. Computers & Education, 58 (4), 1007–1020.
 • Darling, L. (2001). Portfolio as practice: the narratives of emerging teachers. Teaching and Teacher Education, 17(1), 107–121.
 • Klenowski, V., (2002). Developing Portfolios for Learning and Assessment: Processes and Principles. New York: RoutledgeFalmer.
 • Wade, R., & Yarbrough, D. (1996). Portfolios: a tool for reflective thinking in teacher education? Teaching & Teacher Education, 12(1), 63-79.
 • Wray, S. (2007). Teaching portfolios, community, and pre-service teachers’ professional development. Teaching and Teacher Education, 23, 1139–1152.
 • Zeichner, Κ., & Wray, S. (2000). The teaching portfolio in US teacher education programs: what we know and what we need to know. Teaching and Teacher Education, 17(5), 613-621.

8 Comments

 1. Το άρθρο σου με έκανε να καταλάβω καλύτερα τη χρήση των e-portfolios. Συνειδητοποίησα ότι δεν παραθέτεις απλώς το υλικό σου, που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, αλλά καταγράφεις τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σου πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Θα συμφωνήσω ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει, στην αρχή, να καθοδηγηθεί ως προς το πώς θα χρησιμοποιήσει το e-portfolio.

 2. πράγματι ο εκπαιδευτικός που πρόκειται να δημιουργήσει ένα προσωπικό protfolio καλείται να το δημιουργήσει συνειδητά και με απώτερο στόχο την αυτο-αξιολόγηση και την επαγγελματική του ανάπτυξη. αυτό μπορεί να το πετύχει είτε με την βοήθεια- συνεργασία του εμπειρότερου συναδέρφου είτε όπως προτείνει και το άρθρο μέσα από άσκηση κατά την περίοδο των προπτυχιακών του σπουδών. μόνο όταν η δημιουργία ενός protfolio ξεκινάει από την προσωπική διάθεση για βελτίωση των πρακτικών, των μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, τότε έχει αξία.

 3. Καλλιόπη κατανοώ τον προβληματισμό σχετικά με την πραγματική και ουσιώδη διεργασία των καθηγητών μιας και προβλημάτισε κι εμάς όταν μελετήσαμε το θέμα στα πλαίσια της εργασίας στο μάθημα του κ. Μπαγάκη. Σε κάθε περίπτωση προκύπτει πως ο εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τον φάκελο αξιολόγησης μαθαίνει να αναζητά στοιχεία που αποδεικνύουν τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάνοντας το έτσι ένα εργαλείο που βελτιώνει και διαπιστεύει την επαγγελματική εξέλιξη.

 4. Η αξιοποίηση του portfolio στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρώ πως έχει καίρια σημασία, μιας και δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της εκπαιδευτικής του πορείας. Ακόμη, κατανοώ πως σε λειτουργικό επίπεδο το e-portfolio υπερέχει από το «παραδοσιακό» portfolio. Ωστόσο, αναρωτιέμαι ποια είναι εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το ένα portfolio από το άλλο.

 5. Το πιο σημαντικό θεωρώ είναι η θέληση του ίδιου του εκπαιδευτικού για τη δημιουργία του e-portofolio. Είναι ένας τρόπος αυτό-αξιολόγησης του έργου του και μία πολύ σημαντική αναστοχαστική διαδικασία για τον ίδιο ως εκπαιδευτικό, που δεν ξέρω κατά πόσο η πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι έτοιμη αν υιοθετήσει…

 6. Πολύ ωραίο άρθρο, Καλλιόπη!Το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο αντικατροπτίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Είναι ένα βήμα πέρα από το συμβατικό portfolio, καθώς μπορεί να βρίσκεται και on line και μπορει να ανατροφοδοτηθεί ανά πάσα στιγμή. Αποτελεί μια ημερολογιακού τύπου καταγραφή της ατομικής επιστημονικής πορείας του εκπαιδευτικού, της δια βίου κατάκτησης δεξιοτήτων και της αποτύπωσης των συνεργασιών του, είτε ως βοηθούμενος και δόκιμος, είτε ως βοηθός και μέντορας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί Ευρώπης, Αυτραλίας και κυρίως Αμερικής αποτυπώνουν εκεί τις εθελοντικές δράσεις τους, τις ομάδες εργασιών και ενδιαφερόντων , τις επιστημινοκές ή κοινοτικές λέσχες που ανήκουν κ.ά. Έτσι, ακόμα και η απλή περιήγηση σε on line portfolio κινητοποιεί, γνωστοποιεί, καλύπτει ανάγκες για συνέργειες και συνεργασίες.

 7. Πολύ ωραίο άρθρο. Φαίνεται ότι το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο εχει πολλαπλή αξία στη σημερινή επαγγελματική πραγματικότητα. Είτε χρησιμοποιείται ως τρόπος δήλωσης των τυπικών σου προσόντων ως βιογραφικό για εξεύρεση εργασίας, είτε ως εργαλείο αποτύπωσης της επαγγελματικής εξέλιξης ενός ατόμου ή της καταγραφής των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή οιδυνατότητές του συγκεκριμένου εργαλείου μοιάζουν πολλαπλασιαστικές.Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών φαίνεται πολύ σημαντικό ότι έμμεσα ενθαρρύνεται η συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών ή και των μαθητών προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση των παιδαγωγικών, διδακτικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πέρα από την αποτύπωση των αδύνατων και δυνατών σημείων ενδιαφέρουσα φαίνεται η θέση ότι το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να γίνει το πλαίσιο ξεδιπλώματος των εκπαιδευτικών αντιλήψεων, επίλυσης προβλημάτων, αναστοχαστικών διαδικασιών, που υποβοηθούν εν τέλει τα άτομα αναπτυχθούν περαιτέρω επαγγελματικά. Το e-portfolio είναι ένα εργαλείο που ως τέτοιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά στο χώρο της εκπαίδευσης προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.

 8. Πράγματι πρόκειται για ένα εργαλείο, το οποίο συλλαμβάνει την πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου όσο κανένα άλλο και δίνει στον διδάσκοντα την ευκαιρία για αυτό-αξιολόγηση και βελτίωση της δουλειάς του με το πέρασμα των χρόνων.

Γράψτε απάντηση