You are here: Home » Χωρίς κατηγορία » ADDIE:MODEL OR PROCESS?

ADDIE:MODEL OR PROCESS?

Οι σχεδιαστές διδακτικών συστημάτων (Instuctional Systems Design, ISD) στην εκπαίδευση και την κατάρτιση χρησιμοποιούν συνήθως μια γενικευμένη σχεδιαστική προσέγγιση, γνωστή ως ADDIE process ή model για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων. Το μοντέλο έχει υιοθετηθεί ως πρότυπη μέθοδος από πολλούς εκπαιδευτικούς σχεδιαστές λόγω της ευελιξίας της.
Το ADDIE model ως οδηγός στο σχεδιασμό και την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου ενός έργου αποτελεί μια συστηματική πρόταση εκπαιδευτικού σχεδιασμού ( Τσέλιος, 2011) και διακρίνεται στις φάσεις της Ανάλυσης (Analysis) – Σχεδιασμού (Design) – Ανάπτυξης (Development)- Υλοποίησης (Implement) και Αξιολόγησης (Evaluation) (Δανάη Αιματίδου, Άννα – Κοραλία Σακαρετσάνου, 2012)
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η ADDIE ως μοντέλο σχεδιασμού συστημάτων διδασκαλίας αναπτύχθηκε αρχικά για τον αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 από το Κέντρο Florida State University για την εκπαιδευτική τεχνολογία. . Αν η ADDIE είναι μια συστηματική βήμα προς βήμα προσέγγιση , έχει την ευελιξία να χρησιμοποιηθεί τόσο με εξατομικευμένη όσο και παραδοσιακή διδασκαλία. ( Russell Watson, 1981)
Σήμερα χρησιμοποιούνται άφθονα μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού (Gustafson & Branch, 2002, & 2007· Chen, 2011). Ανάλογα με τη θεωρία μάθησης στην οποία υπακούουν τα μοντέλα αυτά διακρίνονται στα παραδοσιακότερα συμπεριφοριστικά / γνωστικά, όπου προέχει η εξεικόνιση της πορείας προς το αποτέλεσμα / έλεγχο της μάθησης, και στα πιο σύγχρονα κονστρουκτιβιστικά, τα οποία επιμένουν στην ανάδειξη της μαθησιακής διαδικασίας. Το ADDIE το εντάσσουν στη γνωστική θεωρία του Bruner και της ανακαλυπτικής-συνεργατικής μάθησης.
Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μοντέλων α) «Dick, Carey & Carey Instructional Systems Design» (των Dick, Carey & Carey, 2001)· β) «Morrison, Ross & Kemp ID model» (των Morrison, Ross & Kemp, 2004)· γ) των Gagne, Briggs & Wager (1992) «Principles of Instructional Design». Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού «4C/ID model» (των van Merriënboer, Clark, και de Croock, 2002).Παρά τις επιμέρους διαφορές τους, τα προηγούμενα μοντέλα, προτείνοντας διαφορετικούς σχεδιαστικούς τρόπους της διδασκαλίας, καλύπτουν, καθένα σε διαφορετικό βαθμό, τις πέντε φάσεις της σχεδιαστικής διαδικασίας που έχει καθιερωθεί ως ADDIE (Κοκονός, 2006: 24-28· Branch, 2010: 3, 17-18)
Πρώτο στάδιο:
Analysis
Στη φάση της Ανάλυσης διευκρινίζεται το διδακτικό πρόβλημα, οι διδακτικοί στόχοι και σκοποί, και περιγράφεται το μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά των μαθητευόμενων, η προϋπάρχουσα γνώση τους και οι δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. Χρήσιμες ερωτήσεις στη διάρκεια της ανάλυσης είναι:
• Ποιος είναι το ακροατήριο και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;
• Ποια είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα επιδιωχθεί στη γνώση, τις στάσεις και τη συμπεριφορά;
• Ποιοι περιορισμοί στη μάθηση υπάρχουν και τι είδους;
• Με ποιους τρόπους και σε ποιες μορφές θα παραδοθεί η γνώση;
• Ποιο είναι το παιδαγωγικό πλαίσιο της παρέμβασης;
• Ποια είναι τα χρονικά πλαίσια της παρέμβασης;

Δεύτερο στάδιο:
Design
Στη φάση Σχεδιασμού σχεδιάζονται οι ρόλοι, τα εργαλεία αξιολόγησης, οι ασκήσεις, το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί για να πετύχει τους μαθησιακούς στόχους, η ροή των δραστηριοτήτων και η επιλογή των μέσων, με τρόπο συστηματικό (οργανωμένο με βάση συγκεκριμένες στρατηγικές) και λεπτομερή. Συγκεκριμένα:
• Καταγράφεται η στρατηγική που θα εφαρμοστεί στη διδασκαλία
• Εφαρμόζονται στρατηγικές διδασκαλίας ανάλογα με τα επιθυμητά αποτελέσματα στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα
• Σχεδιάζεται η μαθησιακή εμπειρία
Τρίτο στάδιο:

Development
Στη φάση της Ανάπτυξης οι σχεδιαστές δημιουργούν και συγκεντρώνουν το διδακτικό περιεχόμενο που έχουν αποφασίσει στην προηγούμενη φάση. Εφαρμόζονται τεχνολογικά μέσα υποστήριξης της διδασκαλίας και γίνεται δοκιμή της λειτουργίας τους, ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση και τροποποιήσεις πριν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία.

Τέταρτο στάδιο:
Implement
Στη φάση της Εφαρμογής υλοποιείται η διδακτική παρέμβαση όπως έχει σχεδιαστεί. Εφόσον χρειάζεται, γίνεται εκπαίδευση του μαθητευόμενου και του διδάσκοντα και παραδίδονται τα μαθησιακά υλικά και το περιεχόμενο στους μαθητευόμενους.

Πέμπτο στάδιο:
Evaluation
Τέλος, στη φάση της Αξιολόγησης αποτιμάται διαμορφωτικά (κατά τη διάρκεια της διαδικασίας) και αθροιστικά (στο τέλος της διαδικασίας) η επίτευξη των αρχικών διδακτικών στόχων και η επιτυχία της όλης διαδικασίας και γίνονται προτάσεις για βελτίωση και αναθεώρηση ορισμένων στοιχείων.
Αυτή η αλληλουχία, ωστόσο, δεν επιβάλλει μια αυστηρή γραμμική εξέλιξη σε κάθε βήμα.Αντίθετα, κάθε στάδιο αποτελεί σαφή εντολή από μόνη της. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το άτομο σταματήσει στη μέση του έργου, δεν χάνεται η αίσθηση της δομής για το σύνολο του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν την προσέγγιση αυτή πολύ χρήσιμη έχοντας στάδια σαφώς καθορισμένα γεγονός που καθιστά την εφαρμογή των οδηγιών αποτελεσματική. Ως Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (ID) το Addie μοντέλο έχει βρει ευρεία αποδοχή και χρήση.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση ADDIE
Εξοικονομεί χρόνο
Αποδοτική
Προωθεί την αποτελεσματική μάθηση
Συνεπής
Αποτελεσματική στην εκπαίδευση
Επικρίσεις της ADDIE
Πάρα πολύ συστηματική
Πάρα πολύ δογματική
Πάρα πολύ γραμμική
Πάρα πολύ περιοριστική
Πάρα πολύ χρονοβόρα στην εφαρμογή της
ΠΗΓΕΣ

Δανάη Αιματίδου, Άννα – Κοραλία Σακαρετσάνου, (2012), Η αξιοποίηση του Wiki σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (το παράδειγμα των τροφικών αλυσίδων) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model

http://ed.isu.edu/addie/

http://www.learning-theories.com/addie-model.html

http://edutechwiki.unige.ch/en/ADDIE

3 Comments

  1. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο! Το ADDIE model είναι, πράγματι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαιδευτικού σχεδιασμού και δίνει ένα ελαστικό και δυναμικό πλαίσιο οδηγιών για την αναπτυξη αποτελεσματικών μαθησιακών προσδοκιών και μαθησιακής απόδοσης!

  2. Ρίξε μια ματιά στην πρώτη παράγραφο της επισκόπησης για παραλείψεις και εκφραστικά λάθη… Σου έχουν ξεφύγει κάποια λαθάκια, λόγω βιασύνης!

  3. ενδιαφέρον το άρθρο…συνοψίζει τα όσα έχουμε κάνει στο μάθημα με τον κ.Τζιμογιάννη. εαν από την έρευνα που έκανες βρήκες παρουσίαση του μοντέλου στα πλαίσια μαθήματος (ρεαλιστικό παράδειγμα) μπορείς θεωρώ να το προσθέσεις!!!

Γράψτε απάντηση