You are here: Home » Σχολείο 21ου αιώνα » Η Τεχνολογία στην υπηρεσία… της Ειδικής Αγωγής

Η Τεχνολογία στην υπηρεσία… της Ειδικής Αγωγής

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γνωρίζουν ραγδαία εξέλιξη  τα τελευταία χρόνια, κάτι που τις κατατάσσει σε ένα από τα βασικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της ανθρώπινης ιστορίας. Συμβάλλουν στην επικοινωνία, στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής, στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και στην παροχή ευκαιριών για όλους. Εκτός, όμως, από τα παραπάνω είναι ικανά να αποκαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές αδυναμίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, προσφέροντας, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και πρόσβασης στην πληροφορία.

Μια κοινωνία  χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί τη συμμετοχή στο ψηφιακό γίγνεσθαι κάθε πολίτη που το επιθυμεί, ανεξαρτήτως των όποιων ατομικών ή κοινωνικών του μειονεκτημάτων. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός αλλά και η «ηλεκτρονική ενσωμάτωση» των ατόμων συνιστούν σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και επιταγές τόσο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης όσο και για τη διασφάλιση  της ισότητας  ευκαιριών για όλους τους πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Το σύγχρονο σχολείο, λοιπόν, καλείται να δημιουργεί συνθήκες, που θα επιτρέπουν στον κάθε μαθητή να κατανοεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών, να τις χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες που του παρέχονται για τη βελτίωση ή και την αποκατάσταση ακόμα των όποιων αδυναμιών.

Πλεονεκτήματα της χρήσης του Η/Υ στην  εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες:

 • Οι ΤΠΕ θεωρούνται ιδανικό μέσο για τη διδασκαλία των Α.Μ.Ε.Ε.Α. λόγω των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών τους: α)Πρόκειται για μια «ελέγξιμη» συσκευή με προβλέψιμη συμπεριφορά, β)δεν «τιμωρεί»  τις λανθασμένες απαντήσεις, γ)δίνει τη δυνατότητα της λεκτική ή μη- λεκτικής έκφρασης.
 • Μάθηση που βασίζεται στην προσωπική ανακάλυψη και εμπειρία δημιουργώντας στο άτομο ενδιαφέρουσες και ολότελα νέες προοπτικές, παρέχοντας ένα δυναμικό κίνητρο για μάθηση.
 • Τα παιδιά παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τους τη μάθηση και εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς(σημαντικότατες για τα Α.Μ.Ε.Ε.Α οι εργασίες σε μικρά διαδοχικά βήματα), περιορίζοντας αρνητικά συναισθήματα ή κακόβουλες κριτικές από άλλους.
 • Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και εκπαιδευτικά λογισμικά υποκαθιστούν στα πλαίσια του δυνατού τις όποιες φυσικές αδυναμίες του ατόμου, συμβάλλοντας στην εκπαίδευσή τους και επιδεικνύοντας παράλληλα το βαθμό της αποκτώμενης γνώσης.
 • Ισότητα  ευκαιριών αλλά και  εκδημοκρατισμός των σπουδών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Με τον όρο εκπαιδευτική τεχνολογία αναφερόμαστε στην επιστήμη της τεχνολογίας που αξιοποιώντας την τεχνολογική γνώση, μελετά και συμβάλλει στη βελτίωση ή επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη διδασκαλία και τη μάθηση. Από την άλλη μεριά, οι τεχνολογίες υποστήριξης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με αναπηρία. Οι εφαρμογές τεχνολογιών υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες του Η/Υ, της ασύρματης επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας.  Ωστόσο, για να καταστεί ο χρήστης ικανός να χειριστεί αυτές τις τεχνολογίες υποστήριξης, θα πρέπει πρώτα να εκπαιδευτεί μέσω των τεχνολογιών εκπαίδευσης.

Οι ΤΠΕ μπορούν να παρέχουν στα Α.Μ.Ε.Ε.Α. τρεις τύπους πρόσβασης: Φυσική, Γνωστική και Υποστηρικτική.

Στη Φυσική πρόσβαση οι ΤΠΕ υποστηρίζουν μαθητές με κινητικά προβλήματα. Εκπαιδεύονται κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται έναν Η/Υ  χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέλος του σώματος τους – κάνουν χρήση διακοπτών ακόμα και με την κίνηση των βλεφάρων τους! Αντίστοιχη είναι και η χρήση φορητών επικοινωνιακών συσκευών που αντικαθιστούν την ομιλία προφέροντας δαχτυλογραφημένα μηνύματα. Παιδιά κωφά ή τυφλά μέσα από τη χρήση ειδικών λογισμικών (τεχνολογία υποστήριξης) είναι σε θέση να επικοινωνήσουν, να «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο ή  να πληκτρολογήσουν ένα κείμενο κλπ που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο.

Η Γνωστική πρόσβαση αφορά παιδιά που αντιμετωπίζουν ποικίλων μορφών μαθησιακές δυσκολίες , όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία κλπ (π.χ. χρήση εικόνων μέσα σε γραπτά κείμενα βοηθάει στις διαδικασίες ανάγνωσης και κατανόησης του κειμένου).

Η υποστηρικτική πρόσβαση αφορά την υποστήριξη και ανατροφοδότηση των μαθητών με προβλήματα μάθησης. Με άλλα λόγια, παρέχεται υποστηρικτική βοήθεια, αφού οι ΤΠΕ είναι σε θέση να καλύψουν αδυναμίες στο γράψιμο ή στην ανάγνωση(π.χ. αυτόματη διόρθωση κειμένου, φωνητική αναπαραγωγή γραπτών λέξεων). Με αυτό τον τρόπο, μαθητές με δυσκολίες που αρχικά αποτελούσαν μονάχα θεατές, συμμετέχουν και στη συνέχεια αυτενεργούν.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :

Περιφερειακά βοηθήματα:

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Ε.Α με τη  χρήση των ΤΠΕ  και κατ’ επέκταση των υποστηρικτικών τεχνολογιών, σημαντικότατο βήμα αποτελεί η εξοικείωση του παιδιού με το ποντίκι κάτι που δεν είναι αυτονόητο ότι γνωρίζει ή μπορεί να κατανοήσει τη λειτουργία του.  Συνήθως απαιτείται μια σειρά από μικρά βήματα για την κατάκτηση αυτής της δεξιότητας που θεωρείται προαπαιτούμενη για τη χρήση του οποιοδήποτε εκπαιδευτικού λογισμικού.

Μοχλός(joystick):

Χρησιμοποιείται για την κίνηση του κέρσορα στην οθόνη, όταν ο μαθητής αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες και αδυνατεί να κρατήσει το ποντίκι, καθώς είναι μικρό σε μέγεθος και απαιτεί ικανότητες λεπτής κινητικότητας που ίσως ο μαθητής δε διαθέτει. Αποτελείται από ένα μοχλό που κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Γύρω από αυτόν υπάρχουν κουμπιά σε πλαίσιο, τα οποία αντιστοιχούν σε λειτουργίες συμβατικού ποντικιού (αριστερό / δεξί κλικ, σύρσιμο). Ο μοχλός αυτός έχει τη δυνατότητα να πάρει στο άκρο του διάφορες λαβές (π.χ. σφαιρική)

Ιχνόσφαιρα (trackball):

Έχει παρόμοια χρήση με το ποντίκι μοχλό. Η αρχή λειτουργίας της είναι ανάλογη αυτής των παλιών ποντικιών και ενδείκνυται για πιο βαριές περιπτώσεις κινητικών δυσκολιών . Είναι ιδανική για παιδιά και για άτομα με μειωμένες τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας που απαιτούνται για το χειρισμό ενός συμβατικού ποντικιού. Η μπίλια είναι αρκετά σκληρή έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πόδι ή τον ώμο και αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να μην απαιτείται μόνο η χρήση του δαχτύλου. Μπορεί να λειτουργήσει κανονικά με ένα σπρώξιμο και με το πάτημα των κουμπιών με τον αντίχειρα. Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ιχνόσφαιρες με διάφορα μεγέθη μπίλιας.

Οι χρωματιστοί φωτεινοί διακόπτες (pads):

Χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση του αριστερού ή δεξιού «κλικ». Αφού ο μαθητής συνδέσει τη χρήση του ποντικιού με την κίνηση του κέρσορα στην οθόνη, στη συνέχεια περνάει στη μάθηση «πατώ το φωτεινό διακόπτη» και στη συνέχεια στη μάθηση «κάνω κλικ με το ποντίκι». Παρ’ όλα αυτά, η ικανότητα χρήσης του ποντικιού απ’ το μαθητή δεν αποτελεί κεντρικό στόχο της διδασκαλίας.

Μαγνητική γραφίδα:

Είναι ένα επίπεδο επιτραπέζιο εξάρτημα σαν μικρός πίνακας, το οποίο μπαίνει μπροστά στην οθόνη του Η/Υ στη θέση του πληκτρολογίου και ο μαθητής μπορεί να γράψει, να ζωγραφίσει και να βλέπει ταυτόχρονα στην οθόνη του υπολογιστή την εργασία του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :

Περιφερειακά βοηθήματα:

Η εκπαιδευτική τεχνολογία εμπλέκεται με τις τεχνολογίες υποστήριξης, οι οποίες και αυτές θα αποτελέσουν με τη σειρά τους αντικείμενα εκπαίδευσης.  Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται :

Εναλλακτικά πληκτρολόγια:

Πληκτρολόγια με διαφορετικού μεγέθους πλήκτρα, διαφορετική διάταξη πλήκτρων, πληκτρολόγια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μόνο χέρι αλλά και ειδικά καπάκια που απομονώνουν τους χαρακτήρες ώστε να γίνεται ευκολότερη η πληκτρολόγηση.

Πλακέτες και οθόνες αφής:

Μπορούν να αντικαταστήσουν το συμβατικό ποντίκι και προσφέρουν και πρόσθετες λειτουργίες. Με την άσκηση ελάχιστης πίεσης πάνω στην οθόνη μπορεί να ελεγχθεί από το χρήστη η κίνηση του κέρσορα, αλλά και άλλες λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οθόνες Braille (Brailledisplay):

Το περιεχόμενο της οθόνης αναγνωρίζεται γραμμή-γραμμή και αναπαρίσταται σε μορφή Braille με τη βοήθεια πλαστικών ή μεταλλικών βελόνων. Ο χρήστης αναγνωρίζει με τα χέρια του τους χαρακτήρες του κώδικα Braille και στη συνέχεια επιλέγει την ανάγνωση της επόμενης γραμμής.

Ηλεκτρονικές συσκευές κατάδειξης (electronic pointing devices):

Επιτρέπουν τον έλεγχο του κέρσορα της οθόνης του Η/Υ χωρίς τη χρήση χεριών. Μία κατηγορία συσκευών βασίζεται σε τεχνολογίες υπερήχων ή υπέρυθρων ακτίνων και αναγνωρίζουν την κίνηση του ματιού, σήματα των νεύρων ή εγκεφαλικά κύματα.

Κοχλιακά Εμφυτεύματα:

Μετατρέπουν τους ήχους σε ηλεκτρικά παλμικά φορτία που στέλνονται στο κέντρο ακοής του εγκεφάλου μέσω του ακουστικού νεύρου. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα τοποθετούνται στον ασθενή με χειρουργική επέμβαση.

Ο κατάλογος είναι μακρύς με πλήθος άλλων εφαρμογών, όπως: Αναγνώστες Οθόνης, Μεγεθυντές Κειμένου, Λεκτικοί Συνθέτες, Κείμενα Κλειστού Κυκλώματος, Μηχανή «Braille and Speak», Εκτυπωτές απτικών διαγραμμάτων «Piaf», Οπτικοί Σαρωτές κ.ο.κ.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα λογισμικά εκπαίδευσης που κυκλοφορούν και στόχο έχουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Κάποια από αυτά με διαφορετική στοχοθεσία το καθένα είναι:

 • Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης , που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγήςπαιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης
 • Στρογγυλά με αξία: Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση να εξοικειωθούν στη χρήση των κερμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες συναλλαγής
 • Αριθμομαχίες/Εικονόλεξα: Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιμόρφωση και Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες»
 • Λογισμικό Speech Viewer, με βασικό στόχο την οπτική ανατροφοδότηση και τη φωνολογική επίγνωση του μαθητή κά

Παρά τις όποιες δυσκολίες, είναι σαφές πως παιδεία χωρίς νέες τεχνολογίες θα είναι κάτι το αδιανόητο τα επόμενα χρόνια. Με την κατάλληλη υποστήριξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. , η υπαρκτή αυτή κατηγορία πληθυσμού δεν περιθωριοποιείται , αποκτά όνειρα, θέτει στόχους. Σημαντικός παράγοντας σε αυτόν τον νέο ορίζοντα που ανοίγεται για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία είναι ο ειδικός παιδαγωγός αλλά και ο απλός εκπαιδευτικός, ο ρόλος του οποίου μέσα στο «σύγχρονο σχολείο για όλους» επιβάλλει πλέον να είναι και αυτός με τη σειρά του εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες που επιλύουν ή βελτιώνουν το εκάστοτε  πρόβλημα προκειμένου να αποτελέσει αρωγό στην προσπάθεια του κάθε ανθρώπου για μια φυσιολογική ζωή.

Βιβλιογραφία –   Ηλεκτρονικές πηγές:

Ράπτης, Α. & Ράπτη Α. 2013 Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Αθήνα, Αυτοέκδοση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2001). Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Ειδική Αγωγή. http://dea.sch.gr/er4_gr.pdf

https://www.european-agency.org/sites/default/files/special-needs-education-in-europe_sne_europe_el.pdf

http://www.specialeducation.gr/frontend/articles.php?cid=145

http://www.edu-special.gr/category/nees-texnologies/

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ:

DON\’T LIMIT ME!

7 Comments

 1. Πολύ ωραίο το άρθρο σου, Σοφία. Μάλιστα, το βίντεο που παρουσιάζεται περνά ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σχετικά με την ένταξη και ίση μεταχείριση των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση. Θεωρώ μάλιστα, πως οι ΤΠΕ έχουν κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία καθώς, πρέπει να διευκολύνουν τον τρόπο μάθησης των παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα λογισμικά όπως περιγράφονται για τα οποία εγώ δεν γνώριζα την ύπαρξή τους. Κλείνοντας, ο τίτλος του άρθρου είναι αρκετά εύστοχος καθώς, πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα Νέα Μέσα και οι Τεχνολογίες πρέπει να τίθενται στην υπηρεσεία όσων έχουν ανάγκη και να ανοίγουν ευκαιρίες στη μάθηση, τη γνώση και την ισότητα. Μπράβο Σοφία!

 2. συμφωνώ με όλα τα πιο πάνω!!!Οι ΤΠΕ μπορούν και προσφέρουν δυνατότητες ίσης συμμετοχής σε όλους τους ανθρώπους- μαθητές στην εκπαίδευση, την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία!

 3. Ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να προάγει την κοινωνική αποδοχή στα άτομα με ειδικές ικανότητες, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν έργο χωρίς το φόβο του στίγματος και χωρίς να υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη στήριξη από το δάσκαλο στην τάξη. Παράλληλα, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών με ειδικές ικανότητες και, κατά συνέπεια, προάγει σε μεγαλύτερο βαθμό τη συγκέντρωση και την εξάσκηση των παιδιών, αφού δεν κουράζονται τόσο εύκολα όσο αν έλυναν ασκήσεις με τον παραδοσιακό τρόπο.

 4. Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σου Σοφία!!!
  Η Ειδική Αγωγή έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές περιθωριοποιείται σε σχέση με τη Γενική Εκπαίδευση (που έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο!!!). Ως Ειδικός Παιδαγωγός που χειρίζεσαι μία τόσο ιδιαίτερη ομάδα-στόχο πρέπει να είσαι εφοδιασμένος με ότι πιο σύγχρονο και φιλικό για τα ΑΜΕΑ. Οι ΤΠΕ μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχουν στους εκπαιδευτικούς χρήσιμα εργαλεία που πολλές φορές τους λύνουν τα χέρια!!! Εντύπωση μου έκαναν τα τόσα βοηθήματα που έχουν βγει για τη διευκόλυνση αυτών των μαθητών. Τέλος, η τελευταία παράγραφος του άρθρου αποτελεί την ουσία και το γενικότερο νόημα μίας παιδείας χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρεις κι εσύ Σοφία. Ας ευχηθούμε όλοι ότι κάποια μέρα θα δοθεί η απαραίτητη προσοχή από το Υπουργείο σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα και όχι να κλείνουν τα Ειδικά Σχολεία σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, ιδίως στην επαρχία!!!

 5. Εντυπωσιακη η ποικιλια των τεχνολογικων μεσων που βοηθουν καταλυτικα τα ατομα με ειδκες δεξιοτητες. Ακομα ηθελα να αναφερω πως και οι διαδραστικοι πινακες μπορουν να εχουν μεγαλη συμβολη στο ζητημα που εθιξες Σοφι καθως σε περιπτώσεις κινητικών δυσκολιών, μαθησιακών δυσκολιών, προβληματων όρασης και ακοής, σε περιπτώσεις οπου η αφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην διαδικασία της μάθησης αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των διδασκόντων, ο διαδραστικός πίνακας ερχεται να λύσει τα χέρια των εκπαιδευτικών και ανοίγει νέους ορίζοντες στα παιδιά, σβήνοντας και ανατρέποντας τελικά την ενδεχόμενη αρχικώς τροχοπέδη των όποιων δυσκολιών στη διδακτική διαδικασία. Βεβαια τα μεσα που αναφερθηκαν ειναι πολυ πιο εξειδικευμενα και βοηθουν περισσοτερο αναλογα με τις δυσκολιες που αντιμετωπιζει το εκαστοτε παιδι.

 6. Σοφία, εξαιρετικό άρθρο! Να σημειώσω ότι τα νέα αυτά μέσα, απλά ή ψηφιακά, ανήκουν σε ένα πραγματικά ευρύ φάσμα εργαλείων και μέσων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Assistive Technology).
  Τα περισσότερα είναι προσιτά στην τιμή τους.Οι συσκευές ΥΤ τις περισσότερες φορές πραγματικά διευκολύνουν τη δραστηριότητα και τη συμμετοχή, είτε ενισχύοντας το λειτουργικό επίπεδο του μαθητή,είτε μειώνοντας τις απαιτήσεις από το περιβάλλον και μπορεί να λειτουργήσουν ως
  «περιβαλλοντικοί παράγοντες». Αναμφίβολλα, προσφέρουν ποιότητα ζωής, αυτονομία και ενδυνάμωση, προσφέρουν αξιοπρέπεια. Όπως τονίζεις στο άρθρο σου, προσφέρουν ισότιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και δημιουργίας φιλικού δικτύου για παιδιά ΑμεΑ. Θεωρώ πολύ σημαντική τη χρήση και εξοικείωση των παιδιών με τέτοιες συσκευές και εργαλεία, κάτι που εξοικειώνει στη θέασή τους και τα άλλα παιδιά, παύουν να είναι «αξιοθέατα» και αναπτύσσουν ενσυναίσθηση!

 7. Άρθρο που καταπιάνεται με πολύ ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας μας.
  Ο ρόλος των χρήσης ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος μάθησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι αναμφισβήτητος, καθώς η χρήση ψηφιακών/υπολογιστικών συσκευών συμβάλλει σημαντικότατα στη διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιβάλλον με πρόσθετα μαθησιακά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά. Οι ΤΠΕ, παρέχουν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές αυτής τη κατηγορίας, γιατί οι μαθητές μπορούν να παίρνουν στα χέρια τους τη μάθηση και να την εναρμονίζουν με τους δικούς τους ρυθμούς. Οι υπολογιστικές ηλεκτρονικές συσκευές και το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν σε μεγάλο ποσοστό φυσικές αδυναμίες (λεπτή κινητικότητα, προβλήματα όρασης) των παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσή τους. Κι ακόμα, οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές για την υλοποίηση της ένταξης των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή θεωρούνται τόσο σημαντικές για πολλούς εκπαιδευτικούς, όσο η ύπαρξη εξοπλισμού και λογισμικού προς χρήση.

Γράψτε απάντηση